Regulamin

 Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego www.komputro.net, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KOMPUTRO.NET

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 9. Prawo odstąpienia od umowy

 10. Pliki „cookies”

 11. Postanowienia końcowe

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep Internetowy www.komputro.net działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.komputro.net, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.komputro.net, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe bądź używane, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 7. Sklep Internetowy udostępnia również Produkty oznaczone w tytule jako „wyprzedaż” (przy części produktów może występować sam skrót “(WYP)”, lub "używany", które mogą, lecz nie muszą posiadać defekty. Jeśli takowe posiadają są one wyraźnie wskazane w swoim opisie.

 8. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją jakości producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania tej gwarancji widnieje w opisie Produktu na stronie Sklepu Internetowego.

 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.komputro.net należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.komputro.net użyte są w celach informacyjnych.

 10. Sklep Internetowy działający pod adresem www.komputro.net prowadzony jest przez Rafała Molendę wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Interaktywna "MOJA WWW" Rafał Molenda z siedzibą we Włoszczowie, os. Armii Krajowej 1 lok. 35, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6562159453, REGON: 260644115.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.komputro.net umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.komputro.net umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 8. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.komputro.net

 9. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA – Rafał Molenda prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Interaktywna "MOJA WWW" Rafał Molenda z wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:os. Armii Krajowej 1 lok. 35, 29-100 Włoszczowa,  NIP: 6562159453, REGON: 260644115, adres poczty elektronicznej (e-mail) sklep@komputro.net , tel. 73 321 5555

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGAELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 1. RODZAJIZAKRESUSŁUGELEKTRONICZNYCH

 

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 

 1. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

 2. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

 3. udostępnianie informacji w formie Newslettera

 

 

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter'a zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 1. Komputer z dostępem do Internetu.

 2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 3. Przeglądarka internetowa.

 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu w miejsce brakującego).

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

 4. Ceny obowiązujące w Sklepie Internetowym dotyczą wyłącznie wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego staje się wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po przyjęciu przez Usługodawcę Zamówienia.

 6. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 7. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.komputro.net) – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji,

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • niniejszy Regulamin.

 3. Z chwilą potwierdzenia Klientowi przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia (oświadczenie woli) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą

 

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana stosownym dokumentem. Paragon lub fakturę VAT (na życzenie Klienta) przesyłamy w postaci elektronicznej lub drukowanej na podany przez Klienta adres e-mail lub adres pocztowy podany w Zamówieniu. Domyślną formą jest forma elektroniczna, na życzenie Klienta przesyłamy fakturę w wersji drukowanej.

 

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

 1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer zostanie wysłany do Klienta na podany przez niego adres e-mail w Formularzu Zamówienia. Dla przyspieszenia realizacji Zamówienia klient winien jest podać w tytule przelewu numer Zamówienia.

 2. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

 

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Brak wpływu środków w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

 3. W przypadku płatności przy odbiorze (za tzw. pobraniem) przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych teleadresowych podanych przez klienta przy składaniu zamówienia. Nasz konsultant będzie podejmował próby kontaktu na wskazany przez klienta numer telefonu podany podczas składania zamówienia przez 7 dni od daty jego złożenia. Jeśli nie uda się zweryfikować danych teleadresowych klienta w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje to anulowaniem zamówienia.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane wyłącznie na terytorium Polski, za pośrednictwem firm kurierskich (UPS, DHL, inne) lub Poczty Polskiej.

 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 

 1. Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych.

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

 

 1. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rma@komputro.net lub pisemnie na adres siedziby firmy.

 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, Usługobiorca zostanie poinformowany o adresie, na który należy odesłać sprzęt do ew. oceny.

 4. W trakcie odbioru przesyłki prosimy sprawdzić zgodność Zamówienia w obecności przewoźnika, który dostarczył przesyłkę. W przypadku jakichkolwiek szkód prosimy o sporządzenie protokołu szkody. Protokół szkody nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji, a jedynie ma na celu jej ułatwienie

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub listem pocztowym.

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@komputro.net.

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 5. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 6. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 

 1. PLIKI "COOKIES"

 

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jestrównoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.komputro.net jest Rafał Molenda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Interaktywna "MOJA WWW" Rafał Molenda z siedzibą we Włoszczowej, os. Armii Krajowej 1 lok.35, 29-100 Włoszczowa,  NIP: 6562159453, REGON: 260644115, adres poczty elektronicznej: sklep@komputro.net, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 

 1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 

 1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,

 2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

 3. Numer telefonu,

 4. Numer NIP,

 5. Adres e-mail.

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 

 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można skorzystać z przesłania stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@komputro.net

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

 1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy,

 2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KOMPUTRO.NET WAŻNY DLA UMÓWÓW SPRZEDAŻOWYCH ZAWARTYCH DO DNIA 24 GRUDNIA 2014r.

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

 9. Prawo odstąpienia od umowy

 10. Pliki „cookies”

 11. Postanowienia końcowe

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy www.komputro.net działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.komputro.net, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.komputro.net, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 5. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 6. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są nowe bądź używane, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 7. Sklep Internetowy udostępnia również Produkty oznaczone w tytule jako „wyprzedaż”, lub "używany", które mogą, lecz nie muszą posiadać defekty. Jeśli takowe posiadają są one wyraźnie wskazane w swoim opisie.

 8. Jeżeli Produkt objęty jest gwarancją jakości producenta bądź importera, informacja o okresie obowiązywania tej gwarancji widnieje w opisie Produktu na stronie Sklepu Internetowego.

 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.komputro.net należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem www.komputro.net użyte są w celach informacyjnych.

 10. Sklep Internetowy działający pod adresem www.komputro.net prowadzony jest przez Rafała Molendę wykonującego działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Interaktywna "MOJA WWW" Rafał Molenda z siedzibą we Włoszczowie, os. Armii Krajowej 1 lok. 35, 29-100 Włoszczowa, NIP: 6562159453, REGON: 260644115.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.komputro.net umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.komputro.net umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;

 8. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.komputro.net

 9. SPRZEDAWCA,USŁUGODAWCA – Rafał Molenda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Interaktywna "MOJA WWW" Rafał Molenda z siedzibą we Włoszczowej, os. Armii Krajowej 1 lok. 35, 29-100 Włoszczowa,  NIP: 6562159453, REGON: 260644115.

 10. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 11. UMOWASPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 13. USŁUGAELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym.

 15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

 

 1. RODZAJIZAKRESUSŁUGELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 

 1. zawieranie Umów Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia,

 2. prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym,

 3. udostępnianie informacji w formie Newslettera

 

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III ust. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 

 1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter'a zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 

 1. Komputer z dostępem do Internetu.

 2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 3. Przeglądarka internetowa.

 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800x600, zalecana rozdzielczość 1024x768 lub wyższa.

 

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie własnym lub u jednego z dostawców Sklepu Internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu w miejsce brakującego).

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy Produktu.

 4. Ceny obowiązujące w Sklepie Internetowym dotyczą wyłącznie wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego staje się wiążąca w chwili potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Usługodawcę. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po przyjęciu przez Usługodawcę Zamówienia.

 6. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 7. Zamówienia można składać poprzez stronę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Sklep Internetowy www.komputro.net) – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 8. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.

 9. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

 1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.

 2. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i przyjęciu go do realizacji,

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

 3. Z chwilą potwierdzenia Klientowi przez Sprzedawcę realizacji Zamówienia (oświadczenie woli) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15:00 w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 2. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana stosownym dokumentem. Paragon lub fakturę VAT (na życzenie Klienta) przesyłamy w postaci elektronicznej lub drukowanej na podany przez Klienta adres e-mail lub adres pocztowy podany w Zamówieniu. Domyślną formą jest forma elektroniczna, na życzenie Klienta przesyłamy fakturę w wersji drukowanej.

 

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

 1. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer zostanie wysłany do Klienta na podany przez niego adres e-mail w Formularzu Zamówienia. Dla przyspieszenia realizacji Zamówienia klient winien jest podać w tytule przelewu numer Zamówienia.

 2. Płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem

 

 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży wraz z kosztami dostawy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 2. W przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Brak wpływu środków w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

 3. W przypadku płatności przy odbiorze (za tzw. pobraniem) przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych teleadresowych podanych przez klienta przy składaniu zamówienia. Nasz konsultant będzie podejmował próby kontaktu na wskazany przez klienta numer telefonu podany podczas składania zamówienia przez 7 dni od daty jego złożenia. Jeśli nie uda się zweryfikować danych teleadresowych klienta w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje to anulowaniem zamówienia.

 

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane wyłącznie na terytorium Polski, za pośrednictwem firm kurierskich (UPS, DHL, inne) lub Poczty Polskiej.

 3. Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 

 1. Czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych.

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w ciągu deklarowanego przez przewoźnika od 1 do 3 Dni Roboczych.

 

 

 1. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

 

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rma@komputro.net lub pisemnie na adres siedziby firmy.

 3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, Usługobiorca zostanie poinformowany o adresie, na który należy odesłać sprzęt do ew. oceny.

 4. W trakcie odbioru przesyłki prosimy sprawdzić zgodność Zamówienia w obecności przewoźnika, który dostarczył przesyłkę. W przypadku jakichkolwiek szkód prosimy o sporządzenie protokołu szkody. Protokół szkody nie stanowi warunku rozpatrzenia reklamacji, a jedynie ma na celu jej ułatwienie
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub listem pocztowym.

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:

 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@komputro.net.

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub załączenie go do paczki ze zwracanym Produktem.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy do Konsumenta na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez niego sposób.

 4. Konsument pokrywa koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 5. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania Produktu.

 

 

 1. PLIKI "COOKIES"

 1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy (Klienta) ustawień przeglądarki jestrównoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

 3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy (Klienta). Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.

 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Cel i zakres zbierania danych

 3. Podstawa przetwarzania danych

 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 5. Postanowienia końcowe

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.komputro.net jest Rafał Molenda prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Interaktywna "MOJA WWW" Rafał Molenda z siedzibą we Włoszczowej, os. Armii Krajowej 1 lok.35, 29-100 Włoszczowa,  NIP: 6562159453, REGON: 260644115, adres poczty elektronicznej: sklep@komputro.net, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

 2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.

  1. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, celów marketingowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 

 1. Imię i nazwisko, nazwa firmy,

 2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto),

 3. Numer telefonu,

 4. Numer NIP,

 5. Adres e-mail.

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 

 1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,

 2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

 3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu.

 

 

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub zawieranie Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

 

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.

 2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2 lit. b). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych za pośrednictwem Sklepu Internetowego przyszły Usługobiorca jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

 

 

 1. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można skorzystać z przesłania stosownej wiadomości e-mail na adres: sklep@komputro.net

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Usługodawca udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 

 1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy,

 2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 • Dodaj link do:
 • digg.com
 • delicious.com
 • wykop-pl
 • facebook.com
Sonda
Planuję wymianę lub zakup
Facebook